657806total sites visits.

9 ขั้นตอนการสร้างบ้านจบครบที่เดียว

รับจ้างสร้างบ้าน

9 ขั้นตอนการสร้างบ้านจบครบที่เดียว

9 ขั้นตอนการสร้างบ้าน จบครบที่เดียว

รู้ทุกขั้นตอนก่อนสร้างบ้าน วางแผนให้ไม่บานปลาย

“บ้าน เปรียบเสมือวิมานความสุขของทุกคน” บ้านจึงเป็นความใฝ่ฝันของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการมีบ้านในสไตล์ที่ตนเองต้องการ แต่การสร้างบ้านก็ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เหมือนการซื้อสินค้าทั่วไปที่มีคุณสมบัติตายตัว แล้วกดสั่งซื้อได้ทันที ซึ่งทำให้การสร้างบ้าน ต้องมีการวางแผนขั้นตอนสร้างบ้านอย่างละเอียดรอบคอบ การวางแผนด้านการเงิน การขอสินเชื่อกู้เงินสร้างบ้าน และที่สำคัญขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตสร้างบ้าน เพราะการก่อสร้างบ้านต้องมีการขออนุญาตตามกฏหมาย ซึ่งขั้นตอนการสร้างบ้าน มีดังนี้

ขั้นตอนสร้างบ้านที่ 1 : ตรวจสอบโฉนดที่ดินที่มีอยู่ ว่าเป็นชื่อที่ดินที่ถูกต้องของท่านหรือไม่ โดยสามารถดำเนินเช็คชื่อเจ้าของโฉนดได้ที่กรมที่ดินประจำจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่

ขั้นตอนสร้างบ้านที่ 2 : ติดต่อผู้ออกแบบ และ บริษัทรับสร้างบ้าน (หรือผู้รับเหมา) และทีมงานที่เกี่ยวข้อง

 • เริ่มแรกจากการหาแบบบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน ที่น่าเชื่อถือหลายแห่งจะมีแบบบ้านสำเร็จรูปและแปลนบ้านให้ลูกค้าเลือกหลากหลาย ทั้งแบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้าน 2 ชั้น และแบบบ้าน 3 ชั้น หรือถ้าไม่พึงพอใจ เจ้าของที่ดินสามารถจ้างสถาปนิกเขียนแบบบ้านให้ตรงตามความต้องการได้ โดยควรจะคุยรายละเอียด คอนเซ็ปต์ งบประมาณ และระยะเวลา กับสถาปนิกให้ชัดเจน โดยค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้าน จะถูกกำหนดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นประเภทการตกแต่งภายในและบ้านพักอาศัย
 • บ้านพักอาศัย ถ้างบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้าน ค่าออกแบบบ้านไม่ควนเกิน 7.5% ของงบประมาณ
 • การตกแต่งภายใน ในกรณีงบประมาณก่อสร้างบ้านไม่เกิน 10 ล้าน ค่าตกแต่งภายในบ้านไม่ควนเกิน 10% ของงบประมาณก่อสร้างบ้าน
 • ต่อมาควรคัดเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน หรือผู้รับเหมารับจ้างสร้างบ้าน ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ มีผลงานการสร้างบ้านที่มีคุณภาพ โดยทำการติดต่อ พูดคุย จนได้บริษัทรับสร้างบ้านตรงตามงบ และข้อตกลงที่ต้องการ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม เนื่องจากอาจพบอุปสรรคที่หน้างาน โดยบริษัทรับสร้างบ้านอาจนำเสนอแนวทางแก้ไขให้เจ้าของบ้านทราบ

ขั้นตอนสร้างบ้านที่ 3 : ติดต่อขออนุญาตสร้างบ้าน

3.1 ก่อนทำการสร้างบ้านต้องมาขออนุญาตสร้างบ้านที่เขตหรือ อบต. ต้องติดต่อกับทางเขต หรือ อบต. โดยมีเอกสารดังนี้ สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เขต และ อบต. โดยต้องมีลายเซ็นต์วิศวกร(โยธา) และ สถาปนิก
 • ค่าเซ็นต์แปลนบ้าน
 • รายการคำนวณแบบบ้าน พร้อมลายเซ็นต์ทุกหน้า
 • ถ้าขนาดบ้านเกิน 150 ตารางเมตร ต้องให้สถาปนิกเซ็นต์รับรองแบบบ้านให้
 • หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุม 1 ชุด พร้อมสำเนาใบ กว
 • หนังสือผู้ควบคุมงาน (แบบ น 4) 1 ชุด พร้อมสำเนาใบ กว
สำหรับเจ้าของบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขออนุญาติสร้างบ้าน)
 • สำเนาบัตรประชาขน (เจ้าของที่ดิน)
 • สำเนาโฉนดที่ดินพร้อมเซ็นต์รับรองทุกหน้า (เจ้าของ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขออนุญาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)
 • ใบรับรองที่ดิน (ผู้ใหญ่บ้านเซ็นต์)
ใบมอบอำนาจการขออนุญาติสร้าง 3.2 สำนักงานเขต หรือ อบต.ตรวจสอบแบบแปลน 3.3 ได้รับหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้าง โดยต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจต้องแก้ไขรายละเอียด และยื่นขออนุญาตอีกรอบ 3.4 ควรทำสำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง โดยเก็บไว้ที่ตัวท่านเอง สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อไป

ขั้นตอนสร้างบ้านที่ 4 : ดำเนินการขอเลขที่บ้านที่สำนักเขต สำนักงานเทศบาล ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ

ดำเนินการติดต่อขอเลขที่บ้าน โดยการยื่นเอกสารให้ครบถ้วน ที่สำนักเขต สำนักงานเทศบาล ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ต่อมานายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านภายใน 7 วัน กรณีปลูกสร้างในเขตเทศบาล ส่วนกรณีปลูกสร้างบ้านนอกเขตเทศบาล นายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านให้ภายใน 30 วัน เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการขอเลขที่บ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียบบ้านของผู้ยื่นคำร้อง ในกรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประขาชนของผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจ รวมถึง พยานบุคคล 2 คน พร้อมลายเซ็นต์ โดยเอกสารต้องมีการเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
 • ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) สามารถติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันท้องที่ที่ปลูกสร้างบ้าน
 • เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้าง เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ,ส.ป.ก เป็นต้น
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ขั้นตอนสร้างบ้านที่ 5 : ให้สิทธิ์บริษัทรับสร้างบ้าน

เมื่อคัดเลือกบริษัทรับสร้างบ้านได้แล้ว ให้นำใบที่ทางเขตหรืออบต. ไปพูดคุยและตกลงกับบริษัทรับสร้างบ้าน ว่าจะให้สิทธิ์กับบริษัทรับสร้างบ้านจัดการทั้งหมดไหม รวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้างใครจะเป็นคนจัดซื้อ สิ่งสำคัญต้องมีการทำสัญญาการก่อสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านด้วย รวมถึงตกลงวันที่บ้านจะเสร็จ และถ้าส่งมอบไม่ทันตามกำหนดจะทำอย่างไร

ขั้นตอนสร้างบ้านที่ 6 : บริษัทรับสร้างบ้านดำเนินการปลูกสร้างบ้าน ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 ตอกเสาเข็มหล่อฐานราก ทำคานคอดิน และตั้งเสาชั้นล่าง
 • ขั้นตอนที่ 2 หล่อคานชั้นบน และเสาสำหรับ รับหลังคาชั้น 2
 • ขั้นตอนที่ 3 ก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ติดตั้ง วงกบ ใส่ฝ้าเพดาน มุงหลังคา
 • ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งระบบท่อน้ำ ปูวัสดุพื้น ติดตั้งประตู หน้าต่าง
 • ขั้นตอนที่ 5 บุผนังกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสี เดินสายไฟ ติดตั้งดวงโคม
 • ขั้นตอนที่ 6 เก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือ

ขั้นตอนสร้างบ้านที่ 7 : เจ้าของบ้านเข้าตรวจตรวจดูงานเป็นระยะ ๆ

ในระหว่างที่กำลังก่อสร้างบ้านขึ้น เจ้าของบ้านควรหมั่นเข้าไปดูงานก่อสร้างเป็นประจำ ยิ่งทุกวันยิ่งดี นอกจากนี้ควรจ้างวิศวกรไปตรวจงาน เพราะวิศวกรจะสามารถทราบได้บริษัทรับสร้างบ้านรายนี้ทำงานมีคุณภาพไหม การผสมปูนหรือการดำเนินการสร้างบ้านได้มาตรฐานหรือไม่ โดยเจ้าของบ้านควรจ้างบริษัทวิศวกรแบบเหมาจ่ายตรวจการก่อสร้างบ้านและตรวจรับบ้านเมื่อบ้านสร้างเสร็จ ส่วนใหญ่ราคาค่าตรวจบ้านจะอยู่ช่วงประมาณ 32,000 – 50,000 บาท

ขั้นตอนสร้างบ้านที่ 8 : ดำเนินการขอมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟ

เมื่อบ้านใกล้สร้างเสร็จแล้ว ก็รีบดำเนินการขอมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟไว้ล่วงหน้าได้เลย การขอมิเตอร์น้ำ เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอน้ำประปา ประกอบด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ของผู้ขอใช้น้ำประปา
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำ กรณีที่ผู้ขอไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ขอใช้น้ำประปา
 • สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ขอใช้น้ำประปา
 • ถ้ามอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ โดยเซ็นต์รับรองสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปด้วย
ขั้นตอนและวิธีการ
 • ผู้ขอใช้น้ำยื่นคำขอใช้น้ำพร้อมเอกสาร ณ สำนักงานประปา โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบคำขอใช้น้ำ
 • สำนักงานประปาจะทำการส่งช่างไปทำการสำรวจในจุดที่ท่านขอใช้น้ำ เพื่อจัดทำแบบการติดตั้งประปา และประมาณการค่าใช้จ่ายแจ้งต่อผู้ขอใช้น้ำต่อไป
สถานที่ติดต่อขอน้ำประปา ในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่การประปานครหลวง ส่วนในต่างจังหวัดนั้นติดต่อได้ที่การประปาส่วนภูมิภาค

การขอใช้ไฟฟ้า
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง ประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ของผู้ขอใช้ไฟฟ้า
 • สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ขอใช้ไฟฟ้า
 • กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเอง ถ้ามีจำนวนดวงโคมเต้ารับ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งรวมกันเกินกว่า 20 จุด หรือใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผังการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1 ต่อ 100 จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าสามารถจ้างการไฟฟ้าดำเนินการให้ก็ได้
 • กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจโดยปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และมีพยานลงนาม 2 คน โดยผู้รับมอบอำนาจต้องนำหลักฐานตามข้างต้นของผู้มอบอำนาจไปแสดง พร้อมนำบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ขั้นตอนและวิธีการ

 • ให้ยื่นคำร้องที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้าน เมื่อสำนักงานการไฟฟ้าได้รับคำร้องและตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ทางการไฟฟ้าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหรือดำเนินการเดินสายภายในอาคาร
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการเดินสายไฟหรือติดตั้งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง จะให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขจนทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าจะแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟทราบเพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่อไป
 • ถ้าผู้ขอใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งสายไฟภายในอาคาร ผู้ขอใช้ไฟฟ้าสามารถจ้างการไฟฟ้าให้ดำเนินการติดตั้งสายไฟให้ได้ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก่อน ให้แจ้งการไฟฟ้าเพื่อให้มาตรวจสอบอีกครั้งเมื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินคาธรรมเนียมแล้วให้เก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป
 • ค่าขอใช้ไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมต่อไฟฟ้า ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า เงินประกันการใช้ไฟฟ้า และค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังมิเตอร์

สถานที่ติดต่อขอใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวง ในต่างจังหวัดติดต่อได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนสร้างบ้านที่ 9 : เจ้าของบ้านพร้อมวิศวกรเข้ามาตรวจสอบบ้านเป็นครั้งสุดท้าย

โดยควรตรวจสอบโครงสร้างของบ้าน ทั้งภายในและภายนอกทุกจุด โดยเน้นตรงงานใต้หลังคา งานระบบไฟฟ้า งานตรวจสถาปัตย์ภายใน-ภายนอก และงานสุขาภิบาล เมื่อพบข้อผิดพลาด แจ้งให้บริษัทรับเหมาทราบ เพื่อให้รีบดำเนินแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนที่ผู้ซื้อบ้านจะเซ็นโอนกรรมสิทธิ์ ดังนั้นการพิจารณาเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ควรเลือกบริษัทที่มีผลงานด้านการรับออกแบบบ้าน มีทีมงานมืออาชีพให้คำแนะนำด้านการสร้างบ้านพักอาศัยที่มีระบบได้มาตรฐาน มีความรู้ในด้านระเบียบการก่อสร้าง และสามารถแนะนำเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านกับทางหน่วยงานรัฐได้ บริษัท มีดี รับสร้างบ้าน จำกัด ผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างบ้านมากกว่า 10 ปี พร้อมให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้างครบวงจร มีทีมงานมืออาชีพที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างบ้านพักอาศัย อย่างเป็นมิตรและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อลูกค้า ทั้งในด้านการออกแบบ การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง การคัดเลือกผู้รับเหมา การคัดสรรวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ

สนใจสอบถามรายละเอียดบริการสร้างเพิ่มเพิ่มเติมได้ที่
https://mee-dee.co.th
โทร :  0-2540-3271, 080-6924142
แฟกซ์ 0-2540-3270
E-mail: nuchsam@hotmail.com
เวลาติดต่อ : จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.