657802total sites visits.

เตรียมที่ดินให้พร้อม

เตรียมที่ดินให้พร้อม

การเตรียมที่ดินให้พร้อมก่อนการสร้างบ้าน

ขนาดของที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้านจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับแบบบ้านที่จะปลูก
โดยขึ้นอยู่กับแบบบ้านที่ท่านเลือก

รายละเอียด การเตรียมที่ดินและกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ก่อนการสร้างบ้าน กับมีดี รับสร้างบ้าน มีดังนี้

1. มีดี รับสร้างบ้านในทำเลที่ตั้งของที่ดินจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) และต่างจังหวัด ได้แก่ ชลบุรี อยุธยา นครนายกและฉะเชิงเทรา โดยการปลูกสร้างที่ต่างจังหวัดจะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม โดยบริษัทจะเสนอราคาก่อนให้บริการ

2. ที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้าน ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์ หากไม่ใช่จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน เป็นลายลักษณ์อักษร

3. พื้นที่ที่จะปลูกสร้างบ้าน สามารถให้รถบรรทุกเข้าถึงได้สะดวก และต้องมีสายเมนไฟฟ้าและประปาเข้าถึงที่ดินแล้ว

4. หากที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้านนั้น อยู่ในที่ส่วนบุคคลหรือที่โครงการ และต้องเสียค่าผ่านทาง ค่ามัดจำ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. มีสถานที่สำหรับตั้งบ้านพักคนงานและเก็บวัสดุ เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ใกล้กับสถานที่ที่จะก่อสร้าง กรณีที่ไม่มีที่สำหรับตั้งบ้านพักคนงาน ลูกค้าต้องจัดหาสถานที่ให้และเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่

6.ที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้านจะต้องถม หรือปรับให้เรียบร้อยก่อนที่จะปลูกสร้าง และหากรั้วกีดขวางการทำงานต้องทุบและรื้อถอนออก

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมมิเตอร์น้ำไฟชั่วคราวและถาวร งานรั้ว งานถมดิน การรื้อถอน และสิ่งปลูกสร้างเดิม รวมทั้งการขนย้ายหรือขนทิ้งไม่รวมอยู่ในราคาค่าก่อสร้าง