819189total sites visits.

ระเบียบการก่อสร้าง

ระเบียบการก่อสร้างบ้าน กับ “มีดี รับสร้างบ้าน

ทำความเข้าใจระเบียบการก่อสร้างก่อนการสร้างบ้าน เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างกับบริษัท มีดี รับสร้างบ้าน

สร้างบ้าน

ที่ดินของลูกค้า

1.1

มีดี รับสร้างบ้านในทำเลที่ตั้งของที่ดินจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) และต่างจังหวัด ได้แก่ ชลบุรี อยุธยา นครนายกและฉะเชิงเทรา โดยการปลูกสร้างที่ต่างจังหวัดจะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม โดยบริษัทจะเสนอราคาก่อนให้บริการ

1.2

ที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้าน ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์ หากไม่ใช่จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน เป็นลายลักษณ์อักษร

1.3

พื้นที่ที่จะปลูกสร้างบ้าน สามารถให้รถบรรทุกเข้าถึงได้สะดวก และต้องมีสายเมนไฟฟ้าและประปาเข้าถึงที่ดินแล้ว

1.4

หากที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้านนั้น อยู่ในที่ส่วนบุคคลหรือที่โครงการ และต้องเสียค่าผ่านทาง ค่ามัดจำ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

1.5

มีสถานที่สำหรับตั้งบ้านพักคนงานและเก็บวัสดุ เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ใกล้กับสถานที่ที่จะก่อสร้าง กรณีที่ไม่มีที่สำหรับตั้งบ้านพักคนงาน ลูกค้าต้องจัดหาสถานที่ให้และเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่

1.6

ที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้านจะต้องถม หรือปรับให้เรียบร้อยก่อนที่จะปลูกสร้าง และหากรั้วกีดขวางการทำงานต้องทุบและรื้อถอนออก

หมายเหตุ : งานรั้ว งานถมดิน การรื้อถอน และสิ่งปลูกสร้างเดิม รวมทั้งการขนย้ายหรือ ขนทิ้งไม่รวมอยู่ในราคาค่าก่อสร้าง
สร้างบ้าน

ขั้นตอนการเลือกแบบบ้าน

2.1

บริษัท มีดี รับสร้างบ้าน มีทีมงานขายและสถาปนิกที่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน จำนวนสมาชิกในครอบครัว และงบประมาณให้กับลูกค้าจากแบบบ้านมาตรฐานของบริษัทฯ

2.2

เมื่อลูกค้าเลือกแบบบ้านแล้ว  ลูกค้าอาจปรับแบบหรือแก้ไขเพิ่มเติม  ทางบริษัทฯยินดีทำแบบแปลนของแต่ละชั้นและแจ้งราคาประเมินให้ทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2.3

เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะสร้างบ้านกับบริษัท มีดี รับสร้างบ้าน ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นขั้นตอนการจองปลูกบ้านด้วยการวางเงินมัดจำจำนวน 50,000 บาท และลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อเซ็นต์สัญญาก่อสร้างกับทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจากการจองแบบบ้าน

สร้างบ้าน

การชำระเงินค่าก่อสร้าง

งวดที่ 1

จำนวน 10% เมื่อลงนามทำสัญญาว่าจ้าง
งวดที่ 2 จำนวน 20% เมื่องานวางผัง, ตอกหรือเจาะ เสาเข็มแล้วเสร็จ
งวดที่ 3 จำนวน 15% เมื่องานโครงสร้าง ฐานราก,ตอม่อ,คานคอดิน,เสาชั้น 1 แล้วเสร็จ
งวดที่ 4 จำนวน 15% เมื่องานโครงสร้าง,พื้นชั้น 1,คานชั้น2 และพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
งวดที่ 5 จำนวน 15% เมื่องาน เสารับหลังคา,งานโครงหลังคารอบบน, มุงหลังคารอบบน  แล้วเสร็จ
งวดที่ 6 จำนวน 15%  เมื่องานก่ออิฐ, ฉาบปูนภายใน-ภายนอก, ระบบไฟฟ้า, (ไม่รวมสวิทซ์-ปลั๊ก ดวงโคม) งานโครงหลังคารอบล่าง , มุงหลังงคารอบล่าง , ระบบประปา (ไม่รวมติดตั้งสุขภัณฑ์), ฝ้าเพดานภายใน ,(ไม่รวมฝ้าเพดานในห้องน้ำ) แล้วเสร็จ
งวดที่ 7 จำนวน 10% เมื่องานวัสดุพื้น-ผนัง,ประตู,หน้าต่าง,ทาสี ,ติดตั้งอุปกรณ์ ,ติดตั้งสวิทซ์-ปลั๊ก ดวงโคม,ติดตั้งสุขภัณฑ์, งานฝ้าเพดานในห้องน้ำ,ฝ้าเพดานภายนอก, และงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

* หมายเหตุ

เงินค่ามัดจำจะนำไปหักกับค่าก่อสร้างงวดสุดท้าย