582488total sites visits.

ระเบียบการก่อสร้าง

ที่ดินของลูกค้า

1.1

ที่ดินที่จะปลูกสร้างต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ) และต่างจังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา โดยการปลูกสร้างที่ต่างจังหวัดจะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมโดยบริษัทจะเสนอราคาก่อนให้บริการ

1.2

ลูกค้าจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยสมบูรณ์  หากไม่ใช่จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร

1.3

ที่ดินต้องมีสายเมนไฟฟ้า  และ ท่อเมนประปาผ่าน

1.4

ที่ดินต้องถมและปรับระดับให้เรียบร้อยก่อนการปลูกสร้างและหากรั้วกีดขวางการทำงานต้องทุบและรื้อถอนออก   

1.5

กรณีที่ดินอยู่ในโครงการ  หากมีค่าผ่านทาง  ค่าประกันความเสียหายอื่นๆ  รวมถึงถ้าไม่ให้คนงานพักอาศัยในโครงการ  ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระและจัดหาที่พักคนงานให้

1.6

สถานที่ก่อสร้างจะต้องมีที่สำหรับทำที่พักคนงานและเก็บวัสดุ กรณีที่ไม่มีผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการเลือกแบบบ้าน

2.1

บริษัทฯ มีทีมงานขายและสถาปนิกที่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี   พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน  จำนวนสมาชิกในครอบครัว  และงบประมาณให้กับลูกค้าจากแบบบ้านมาตรฐานของบริษัทฯ

2.2

เมื่อลูกค้าเลือกแบบบ้านแล้ว  ลูกค้าอาจปรับแบบหรือแก้ไขเพิ่มเติม  ทางบริษัทฯยินดีทำแบบแปลนของแต่ละชั้นและแจ้งราคาประเมินให้ทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2.3

เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะสร้างบ้านกับบริษัทฯ  ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นขั้นตอนการจองปลูกบ้านด้วยการวางเงินมัดจำจำนวน 50,000 บาท และลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อเซ็นต์สัญญาก่อสร้างกับทางบริษัทฯ ภายใน  7 วัน  หลังจากการจองแบบบ้าน

การชำระเงินค่าก่อสร้าง

งวดที่ 1

จำนวน 10% เมื่อลงนามทำสัญญาว่าจ้าง
งวดที่ 2จำนวน 20% เมื่องานวางผัง, ตอกหรือเจาะ เสาเข็มแล้วเสร็จ
งวดที่ 3จำนวน 15% เมื่องานโครงสร้าง ฐานราก,ตอม่อ,คานคอดิน,เสาชั้น 1 แล้วเสร็จ
งวดที่ 4จำนวน 15% เมื่องานโครงสร้าง,พื้นชั้น 1,คานชั้น2 และพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
งวดที่ 5จำนวน 15% เมื่องาน เสารับหลังคา,งานโครงหลังคารอบบน, มุงหลังคารอบบน  แล้วเสร็จ
งวดที่ 6จำนวน 15%  เมื่องานก่ออิฐ, ฉาบปูนภายใน-ภายนอก, ระบบไฟฟ้า, (ไม่รวมสวิทซ์-ปลั๊ก ดวงโคม) งานโครงหลังคารอบล่าง , มุงหลังงคารอบล่าง , ระบบประปา (ไม่รวมติดตั้งสุขภัณฑ์), ฝ้าเพดานภายใน ,(ไม่รวมฝ้าเพดานในห้องน้ำ) แล้วเสร็จ
งวดที่ 7จำนวน 10% เมื่องานวัสดุพื้น-ผนัง,ประตู,หน้าต่าง,ทาสี ,ติดตั้งอุปกรณ์ ,ติดตั้งสวิทซ์-ปลั๊ก ดวงโคม,ติดตั้งสุขภัณฑ์, งานฝ้าเพดานในห้องน้ำ,ฝ้าเพดานภายนอก, และงานส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

* หมายเหตุ

เงินค่ามัดจำจะนำไปหักกับค่าก่อสร้างงวดสุดท้าย