556378total sites visits.

ระบบการควบคุมงานก่อสร้าง

ระบบการควบคุมงานก่อสร้าง

รายละเอียด
บริษัทมีทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญในด้านการก่อสร้าง เราจัดทำระบบการควบคุมงานที่เข้มงวด ดูแลตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เน้นความถูกต้องและครบถ้วนของแบบก่อสร้างให้ลงตัวเพื่อสอดคล้องกันตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ในแต่ละขั้นตอนของการทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างหลักและงานสถาปัตยกรรมจะอยู่ภายใต้การควบคุมงานโดยวิศวกร และสถาปนิกผู้เชียวชาญโดยตรง ทั้งในแง่ของการวางแผนงาน การควบคุมงาน และตรวจสอบคุณภาพของงาน